Zgłoszenie darowizny/spadku do urzędu skarbowego

DO JAKIEJ GRUPY PODATKOWEJ NALEŻĘ?Ustawodawca wyróżnia trzy grupy podatkowe, od których uzależnia kwotę odprowadzonego podatku. 1) do pierwszej grupy podatkowej zalicza się najbliższą rodzinę darczyńcy, a zatem: małżonka, zstępnych (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, pasierba, ojczyma, macochę, teściów, zięcia i synową, 2) do drugiej grupy podatkowej należą dalsi krewni … Czytaj dalej Zgłoszenie darowizny/spadku do urzędu skarbowego

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

6 miesięcy na odrzucenie spadku Bieg sześciomiesięcznego terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego zaczyna się od dnia, w którym przedstawiciel ustawowy dowiedział się, że małoletni jest powołany do spadku. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, termin do odrzucenia spadku w imieniu małoletniego ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym w … Czytaj dalej Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Majątek osobisty a wspólny

Zawarcie związku małżeńskiego to z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka. Należy mieć jednak na względzie, iż to nie tylko uroczystość ślubu i wesela, ale także zdarzenie, które powoduje zmiany w sferze majątkowej obu małżonków. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte … Czytaj dalej Majątek osobisty a wspólny

Odrzucenie spadku

Zgodnie z art. 1012 kodeksu cywilnego spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Spadek zazwyczaj jest odrzucany w przypadku, gdy w skład majątku spadkowego wchodzą długi spadkodawcy lub gdy te długi przewyższają wartość dziedziczonego majątku … Czytaj dalej Odrzucenie spadku

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

JAKIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ PODLEGAĆ PRZEKSZTAŁCENIU? Przekształceniu będą podlegać jedynie nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe, tj. zabudowane budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi. Ponadto nieruchomości muszą spełniać dodatkowe wymagania nałożone przez ustawę – między innymi: 1) co najmniej połowę lokali w budynku wielorodzinnym stanowią lokale mieszkalne, 2) na nieruchomości nie ma innych budynków i budowli wyłączających przekształcenie. Konkludując … Czytaj dalej Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Założenie spółki z o.o.

Spółka z o.o. może być utworzona przez jedną lub większą liczbę osób, w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Spółka taka jednak nie może być zawiązana przez inną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Co do zasady, umowa spółki oraz każdorazowa jej zmiana wymaga formy aktu notarialnego. Istnieje jednak wyjątek w przypadku zawiązania spółki z wkładem tylko pieniężnym przy … Czytaj dalej Założenie spółki z o.o.

Sposoby na notarialne zabezpieczenie zapłaty umówionej ceny

Kwestie związane z zabezpieczeniem zapłaty umówionej przez strony ceny sprzedaży, to temat często nurtujący klientów. Jak wiadomo, przy podpisywaniu umowy, każda ze stron dba o własne interesy, a notariusz powinien czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów obu stron czynności. Praktyka wyraźnie wskazuje, iż obecnie niewiele osób posługuje się gotówką przy transakcjach mających za przedmiot … Czytaj dalej Sposoby na notarialne zabezpieczenie zapłaty umówionej ceny

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Często w praktyce notarialnej pojawiają się pytania, w jaki sposób wierzyciel może skutecznie zabezpieczyć swoją wierzytelność, np. uprzednio udzieloną pożyczkę. Obok weksla i hipoteki – coraz częściej pojawia się konstrukcja przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości. Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie należy do umów nienazwanych. Polega na przeniesieniu prawa własności nieruchomości na rzecz wierzyciela z równoczesnym zobowiązaniem go … Czytaj dalej Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Opłaty u notariusza

1. TAKSA NOTARIALNA Wynagrodzenie notariusza, za dokonywane czynności, jest ustalane na podstawie umowy z notariuszem. Jego wysokość uzależniona jest od rodzaju i stopnia skomplikowania danej czynności prawnej oraz czasu poświęconego na jej przygotowanie. Maksymalna wysokość taksy notarialnej regulowana jest przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. 2. … Czytaj dalej Opłaty u notariusza

Elektroniczny odpis dokumentu

Zgodnie z art. 97. § 2 ustawy prawo o notariacie elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Elektronicznego poświadczenia nie opatruje się pieczęcią notariusza. POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI Zgodnie z art. 76a §2 i 2a Kodeksu postępowania administracyjnego, w postępowaniu administracyjnym istnieje możliwość … Czytaj dalej Elektroniczny odpis dokumentu

Biuro

Obsługę w kancelarii, poza notariuszami, zapewnia zespół wykwalifikowanych pracowników gotowy udzielić Państwu informacji na temat planowanych czynności, kosztów, niezbędnych dokumentów oraz wszelkich innych aspektów dotyczących praktyki notarialnej. W skład zespołu wchodzą prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, w tym zastępcy i aplikanci notarialni – kompetentni i zdeterminowani, aby usługi prawnicze, które świadczymy charakteryzowały się najwyższymi standardami, tak … Czytaj dalej Biuro

Zespół/biuro

Obsługę w kancelarii, poza notariuszami, zapewnia zespół wykwalifikowanych pracowników gotowy udzielić Państwu informacji na temat planowanych czynności, kosztów, niezbędnych dokumentów oraz wszelkich innych aspektów dotyczących praktyki notarialnej. W skład zespołu wchodzą prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, w tym zastępcy i aplikanci notarialni – kompetentni i zdeterminowani, aby usługi prawnicze, które świadczymy charakteryzowały się najwyższymi standardami, tak … Czytaj dalej Zespół/biuro

Dla kogo najem okazjonalny?

Ustawa o ochronie praw lokatorów przewiduje, że prawo do najmu okazjonalnego dotyczy wyłącznie lokali, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Skorzystać z tej formy najmu mogą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Najem okazjonalny przysługuje jedynie szeroko pojmowanym właścicielom, czyli również posiadaczom własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. Wykluczone jest zatem wykorzystywanie niniejszej umowy w celu podnajmu lokalu … Czytaj dalej Dla kogo najem okazjonalny?

Umowa deweloperska

INFORMACJE OGÓLNE Chcąc nabyć lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny z rynku pierwotnego, czyli od tzw. dewelopera, nabywca może jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku zawrzeć umowę deweloperską, która to umowa ma na celu zagwarantowanie po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego przeniesienie na nabywcę prawa własności takiego lokalu lub domu, zgodnie z postanowieniami umowy deweloperskiej oraz ustawy … Czytaj dalej Umowa deweloperska

Protokół walnego zgromadzenia spółki kapitałowej

Stosownie do art. 4 § 1 pkt 2) kodeksu spółek handlowych spółką kapitałową jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Do czynności notarialnych, zgodnie z art. 79 pkt 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie w związku z art. 104 tej ustawy, należy między innymi spisywanie protokołów walnych zgromadzeń spółek … Czytaj dalej Protokół walnego zgromadzenia spółki kapitałowej

Zmiany w obrocie nieruchomościami rolnymi

Z dniem 30 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, która w sposób znaczący wpływa na zasady regulujące obrót gruntami rolnymi. Ustawodawca wprowadził zasadę, że nieruchomość rolną, co do zasady, nabyć może wyłącznie rolnik indywidualny, … Czytaj dalej Zmiany w obrocie nieruchomościami rolnymi

Księgi wieczyste

Księgi wieczyste to nic innego jako rejestr publiczny, który przedstawia stan prawny nieruchomości. Księgi wieczyste są prowadzone dla nieruchomości oraz mogą być prowadzone dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Głównym ich zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami oraz zapewnienie bezpieczeństwa kredytu hipotecznego. Obecnie większość nieruchomości posiada księgę wieczystą, natomiast w sytuacji, kiedy księga nie jest … Czytaj dalej Księgi wieczyste

Depozyt notarialny

Stosownie do art. 108 ustawy Prawo o notariacie – notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Dla udokumentowania tych czynności notariusz sporządza protokół w formie aktu notarialnego. … Czytaj dalej Depozyt notarialny

Majątkowe ustroje małżeńskie

W polskim prawie wyróżniamy trzy ustroje majątkowe: – ustawowy, – umowny, – przymusowej rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Przed zawarciem związku małżeńskiego małżonkowie mogą zmienić obowiązujący ich ustrój na podstawie umowy, jest ona powszechnie nazywana „intercyzą” i wymaga formy aktu notarialnego. Wówczas ustrój umowny powstanie wraz z zawarciem małżeństwa i wszystko, co małżonkowie nabyli przed i w … Czytaj dalej Majątkowe ustroje małżeńskie

Podstawa nabycia

Dzwoniąc do kancelarii często można usłyszeć pytanie: “jaka jest Państwa podstawa nabycia?”. Dlaczego to takie ważne? Odpowiedź na to pytanie umożliwia ocenę, jakie dokumenty stanowią wystarczającą podstawę do przygotowania czynności notarialnej przy zabezpieczeniu praw oraz słusznych interesów stron przystępujących do sporządzenia aktu notarialnego. W sytuacji jeżeli nabycie przedmiotu umowy nastąpiło np. w drodze dziedziczenia (tj. … Czytaj dalej Podstawa nabycia

Czynności poza kancelarią

Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy Prawo o notariacie czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Prawo przewiduje jednak szczególne sytuacje, w których czynność notarialna może odbyć poza siedzibą kancelarii danego notariusza. W przepisie art. 3 § 2 ustawy Prawo o notariacie ustawodawca dopuszcza by czynność notarialna odbyła się w innym miejscu niżeli siedziba … Czytaj dalej Czynności poza kancelarią

Co to jest wzmianka w Księdze Wieczystej, tzw. DZKW?

Chcąc dokonać jakiegokolwiek wpisu (np. prawa własności, hipoteki itp.) w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należy we właściwym sądzie złożyć wniosek wyrażający chęć dokonania takiego wpisu. Zgodnie z art. 6267 § 1 kodeksu postepowania cywilnego wniosek o wpis powinien być w dniu wpływu do sądu zarejestrowany niezwłocznie … Czytaj dalej Co to jest wzmianka w Księdze Wieczystej, tzw. DZKW?

Pełnomocnictwo

PEŁNOMOCNICTWO Pełnomocnictwo jest formą oświadczenia woli, które upoważnia do działania w imieniu innej osoby dany podmiot, aby dokonywał określonych czynności. Czynność prawna dokonana przez pełnomocnika w ramach jego umocowania wywołuje skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Jest instytucją prawną, która jest niezwykle często wykorzystywana w praktyce. Jednak ze względu na szeroki zakres zastosowania warto wiedzieć, kiedy pełnomocnictwo … Czytaj dalej Pełnomocnictwo

Poświadczenia

Zgodnie z ustawą prawo o notariacie, notariusz może poświadczać: – własnoręczność podpisu – w celu poświadczenia własnoręczności podpisu na dokumencie należy w obecności notariusza złożyć podpis na dokumencie, ewentualnie jeśli osoba podpisała wcześniej dany dokument należy w obecności notariusza uznać złożony podpis za własnoręczny. Osoba okazująca dokument powinna stawić się w kancelarii notarialnej z dokumentem … Czytaj dalej Poświadczenia

Założenie fundacji

Założenie fundacji to proces złożony, począwszy od chęci ustanowienia fundacji przez fundatora lub fundatorów posiadających odpowiedni kapitał, a skończywszy na uzyskaniu przez fundację osobowości prawnej z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Poniżej skrótowo zostały opisane, krok po kroku, etapy zakładania fundacji (za wyjątkiem fundacji ustanawianych w testamencie) oraz rola notariusza w całej procedurze. 1) … Czytaj dalej Założenie fundacji

Umowa przedwstępna – co warto wiedzieć?

W jaki sposób zawrzeć umowę przedwstępną? Umowa przedwstępna stanowi przystępny instrument w sytuacji gdy chwilowe przeszkody faktyczne bądź prawne, utrudniają zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży. W efekcie odpowiednia konstrukcja oraz forma daje kontrahentom możliwość swobodnego kształtowania jej postanowień, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów oraz uprawnieniu do żądania w przyszłości zawarcia umowy przyrzeczonej. Ważne jest jednak, aby umowa … Czytaj dalej Umowa przedwstępna – co warto wiedzieć?

Polityka prywatności

Czym są pliki cookies? Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane przez serwis internetowy na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, urządzenie przenośne) za pośrednictwem przeglądarki. Pliki te są odczytywane lub modyfikowane podczas kolejnych wizyt i mogą zawierać podstawowe informacje o użytkowniku, jego indywidualnych ustawieniach wyglądu czy też działania serwisu lub jakiekolwiek inne dane przydatne twórcom do … Czytaj dalej Polityka prywatności

Dział spadku

Zgodnie z zasadami dziedziczenia – spadkobiercy nabywają spadek na podstawie dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, co zostaje potwierdzone prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzenie nabycia spadku bądź aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza. Wysokość udziałów przypadających spadkobiercom w masie spadkowej wskazana jest we wspomnianych powyżej dokumentach (postanowieniu sądu lub akcie poświadczenia dziedziczenia). Kiedy można dokonać dział spadku? … Czytaj dalej Dział spadku

Wydziedziczenie

Czym jest wydziedziczenie? Wydziedziczenie należy do tych pojęć prawa spadkowego, w przypadku których właściwe znaczenie mija się z rozumieniem potocznym. Zgodnie z polskim ustawodawstwem wydziedziczenie jest niczym innym jak pozbawieniem przez spadkodawcę prawa do zachowku osób uprawnionych do dziedziczenia. Należy jednak pamiętać, że wydziedziczenie może nastąpić tylko w ważnym testamencie. Nadto istotnym jest, by testament … Czytaj dalej Wydziedziczenie

Akt poświadczenia dziedziczenia

Czym jest akt poświadczenia dziedziczenia? Po śmierci bliskiej osoby sprawę spadkową można przeprowadzić dwojako. Jednym ze sposobów do uzyskania potwierdzenia praw do spadku jest notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Stanowi on alternatywę dla postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku. Sprawę spadkową można załatwić u dowolnie wybranego notariusza, w przeciwieństwie do sądu, którego właściwość określana jest ostatnim … Czytaj dalej Akt poświadczenia dziedziczenia

Testament

Czym jest testament? Testament jest czynnością prawną, w której spadkodawca rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci, czyli innymi słowy – wskazuje – co i w jakich udziałach mają po nim dziedziczyć wyszczególnione osoby. Polski ustawodawca reguluje kwestie związane ze sporządzeniem testamentu przede wszystkim w Kodeksie cywilnym. Dlaczego warto sporządzić testament? W sytuacji, gdy spadkodawca nie … Czytaj dalej Testament

Home